Deklaracja dostępności Dom Studencki Babilon

Dom Studencki Babilon Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Studencki Babilon.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Nowakowska.
 • E-mail: joanow36@amu.edu.pl
 • Telefon: 61-829-3477

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prorektor właściwy ds. cyfryzacji
 • Adres: H. Wieniawskiego 1 , Poznań
 • E-mail: mbanasz@amu.edu.pl
 • Telefon: 618295065

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • W pobliżu wejścia do obiektu brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż budynek zbudowany na początku lat 50 XX wieku nie przewidywał miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, posiada wyłącznie schody, bez poręczy, bez pochylni i bez podnośnika, brak również automatycznie otwieranych drzwi.
 • Wewnątrz budynku brak jakiejkolwiek windy, obiekt jest zupełnie nieprzygotowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)